Egzamin gimnazjalny

 

Dostosowanie warunków i formy sprawdzianu/egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów

 


Dyrektor Zespołu Szkół w Zespole Szkół nr 3 Konstancin - Jeziorna na podstawie "Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w trzeciej klasie gimnazjum" opublikowanych na stronach OKE w Warszawie informuje o sposobie ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 


1. Zasady i możliwe sposoby dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu do indywidualnych potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi       potrzebami edukacyjnymi są wymienione w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi od roku 2011/2012, opublikowanym na stronie internetowej CKE. 
2. O odpowiednie dostosowanie formy i warunków egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) ucznia występują pisemnie do dyrektora szkoły w terminie do 15 pazdziernika 2011 roku. Wniosek musi być udokumentowany odpowiednią opinią/orzeczeniem uprawnionej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarskim. W przypadkach losowych orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie pózniejszym, 
niezwłocznie po jego otrzymaniu. 
3. Dla zdających, stosownie do ich potrzeb, przygotowuje się następujące formy dostosowań: 
- uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: przedłużenie czasu egzaminu w części: humanistycznej /historia i wos - czas trwania egzaminu 80 minut , część polonistyczna - czas trwania egzaminu nie więcej niż 135 minut/, matematyczno-przyrodniczej /część przyrodnicza 
- czas trwania do 80 minut, część matematyczna - czas trwania nie więcej niż 135 minut/, z języka obcego nowożytnego /poziom podstawowy - czas trwania nie więcej niż 80 minut, poziom rozszerzony - czas trwania do 90 minut/, przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali, korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego 
- uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - dostosowanie arkusza egzaminacyjnego, przedłużenie czasu egzaminu w części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej i językowej , przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali 
- uczniowie czasowo chorzy /na podstawie zaświadczenia lekarskiego/: dostosowanie warunków do zaleceń lekarza, korzystanie z leków i sprzętu medycznego. 
4. Opinia uprawnionej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie której uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu/egzaminu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (słuchacza), powinna być wydana nie pózniej niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian/egzamin, w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu . 
5. W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia, rodzic ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do 15 pazdziernika 2011 roku.