Historia Szkoły

 

Rys historyczny szkoły  

Pierwsza wzmianka na temat utworzenia szkoły w Jeziornie była w latach 1904-1905. Do tejże szkoły mogły uczęszczać tylko dzieci pracowników fabryki. Z danych inspektora Szkolnego Okręgu Warszawskiego z dnia 11 października 1917 roku wynika, że szkoła w Jeziornie, w której nauczali Zofia Kowalska i Czesław Wojdyna, była zarejestrowana jako prywatna. Z kolejnych dokumentów wynika,że w latach 1924-1926 został wybudowany i oddany odrębny budynek dla celów kulturowo-oświatowych. Wykaz szkół z 1933 roku świadczy o istnieniu siedmioklasowej szkoły w Jeziornie Fabrycznej subsydiowanej przez gminę, do której uczęszczało 260 uczniów. Czytamy tu, że:

"...szkoła posiadała siedem wielkich sal wykładoych, dwa korytarze z umywalniami oraz szatnię, dodatkowo mieszkanie dla kierownika, kancelarię i dwa pokoje dla robót ręcznych. Wyposażenie szkoły zasponsorowała Mirkowska Fabryka Papieru SP.AKC. ..."

Od 1938 roku szkoła została upaństwowiona , mogły do niej uczęszczać nie tylko dzieci pracowników fabryki.

W czasie II wojny światowej los szkoły był podobny do losów tysięcy placówek oświatowych. W 1939 budynek został zajęty przez niemieckie wojska. Dzięki staraniom kierownika szkoły p. Władysława Rybczyńskiego w styczniu 1940 roku szkoła wznowiła działalność. Do 1945 roku funkcjonowała jako Prywatna Koedukacyjna Szkoła Powszechna III-go stopnia. Działania wojska bardzo uszczupliły mienie szkoły.Zniszczeniom uległ budynek i znaczna część pomocy dydaktycznych.  

Od 1945 roku placówka stała się szkołą publiczna. Zaczęły uczęszczać do niej dzieci z Bielawy, Janówka, Gawrońca, Łęczycy, Porąbki. Brak nauczycieli, podręczników, pomocy dydaktycznych oraz zbyt liczne klasy, to tylko nieliczne problemy nurtujące szkołę i utrudniające proces nauczania. Zaletą było to, że uczniowie uczyli się w salach słonecznych, ogrzewanych zimą, co stawiało szkołę w znacznie lepszej sytuacji niż pozostałe z okolicy. 17 kwietnia 1950 roku uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Jeziornie przemianowano siedmioklasową Szkołę Publiczną w Jeziornie Fabrycznej na szkołę typu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Rozbudowa fabryki, wzrost liczby pracowników, migracje ludności, powstanie osiedla pracowniczego oraz rządowy projekt przeciwdziałania analfabetyzmowi przyczynił się do zrodzenia w 1956 roku pomysłu na rozbudowę szkoły. Po głębszej analizie stwierdzono, że dobudowanie do starego budynku lewego jednopiętrowego skrzydła rozwiązałoby tylko na jakiś czas potrzeby lokalowe szkoły. Korzystniejsze byłoby wybudowanie nowego budynku. W roku 1957 zaczęto myśleć o budowie nowego budynku szkolnego w odległości jednego kilometra od zabudowań fabrycznych. Powołano społeczny komitet budowy szkoły i rozpoczęto prace wstępne. Dzięki ofiarności społeczeństwa (pracownicy papierni wynagrodzenie raz w miesiącu w niedzielę przekazywali na potrzeby szkoły) oraz podarowaniu gruntów przez pana Józefa Grudzińskiego i przychylności władz państwowych w połowie listopada 1960 roku wmurowano kamień węgielny w podwaliny nowej szkoły. Techniczny odbiór budynku nastąpił 24 września 1962 roku. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 12 października 1962 roku ustalono numer szkoły (4) i postanowiono zwrócić się do władz o nadanie szkole imienia Leona Kruczkowskiego. Do nowej szkoły poza sprzętem, pomocami dydaktycznymi i liczbą 460 uczniów (wszystkie klasy były podwójne) przeszło całe grono pedagogiczne. W dniu 14 października 1962 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły oraz nadanie jej imienia . W obecności społeczeństwa Jeziornej i licznie zaproszonych gości, przecięcia wstęgi dokonała żona pisarza - Jadwiga Kruczkowska, która przybyła na uroczystość wraz z synem Adamem. Wpisała się także do księgi pamiątkowej. Mimo niesprzyjającej aury uroczystośc otwarcia została uświetniona bogatym programem artystycznym, na który złożyły się pieśni, recytacje i tańce. Otwarcie szkoły odbiło się głośnym echem w kraju, a w szczególności w powiecie (pierwsza "Tysiąclatka" z funduszów społecznych w pow. Piaseczno). W tej szkole dążono do tego, aby jej absolwenci byli w przyszłości ludźmi tolerancyjnymi, kochającymi swój kraj i otwartymi na potrzeby innych. W 1973 roku przyjęła nazwę Zbiorczej Szkoły Gminnej im. Leona Kruczkowskiego, a w 1985 r. została przemianowana na Szkołę Podstawową Nr 4 im. Leona Kruczkowskiego. Mijały lata, a Jeziorańska "Tysiąclatka" tętniła życiem.  

Lata 90-te zmieniły oblicze naszego kraju. Nie ominęło to także i szkolnictwa. W 1992 roku stanowisko dyrektora szkoły powierzono Pani mgr Lidii Piotrowskiej. Dzięki jej staraniom, a także przychylności władz gminnych rozpoczęto sukcesywnie zmieniać wygląd szkoły. Na terenie placówki wykonano wiele remontów i modernizacji, które usprawniły funkcjonowanie szkoły. W roku 1996 Szkoła otrzymała nazwę Gminnej Szkoły Podstawowej Nr 4 i zaczęła podlegać Samorządowi Terenowemu. Od 1998 r. w budynku szkoły uruchomiono oddział przedszkolny, a także od 1999 r. Mieści się tu także Gimnazjum nr 3. W połowie 2000 r. po wielu latach starań, udało się wdrożyć program rozbudowy szkoły. Z początkiem 2001 roku podjęte zostały prace nad przygotowaniem pełnej dokumentacji związanej z rozbudową dotychczasowej placówki. W wyniku dwustopniowego przetargu na wykonanie pełnej dokumentacji została wyłoniona firma "GIS-Architekci" SP. Z.o.o z Warszawy. Po kilku miesiącach pracy na bazie koncepcji wstępnej powstał projekt budowlany obejmujący części: architektoniczną, instalacyjną i zagospodarowaniem terenu. Uzyskanie zezwolenia na budowę pozwoliło ogłoszenie przetargu - na wykonawstwo wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. Przetarg wygrała "Energobudowa" z siedzibą w Warszawie, która w połowie września 2002 roku weszła na plac budowy. Zgodnie z podpisanymi umowami rozbudowa szkoły zaplanowana została na 3 lata. Po pierwszym roku przewidziane było oddanie do użytku trzykondygnacyjnego skrzydła z pomieszczeniami dydaktycznymi, a następnie nowej sali gimnastycznej i w ostatnim etapie zagospodarowanie terenu. Uroczyste otwarcie nowego skrzydła szkoły odbyło się dnia 8 lutego 2005 roku.

W dniach 14-15 października 2005 roku szkoła obchodziła 100-lecie swojego istnienia.

14 października 2006 roku odbyły się uroczystości związanie z nadaniem Zespołowi Szkół nr 3 imienia ks. Jana Twardowskiego.

Kierownicy i dyrektorzy szkół zarządzający placówką od 1940 roku: Władysław Rybczyński (1940-...), J. Kuzimiński (1946-48), Stanisław Stachera (1948-...), Wacław Trzaska (?), Stanisława Stachera (1961-62), Aleksander Starzyk (1962-65), Józef Reszczynski (1965-73), Zbigniew Krasopolski (1973-76), Mieczysław Kasprowicz (1976-87), Jadwiga Orłowska (1987-89), Helena Walczak (1989-92), Lidia Piotrowska od 1992 roku. 

 

 

Przy opracowywaniu korzystano w materiałów zgromadzonych w Archiwum Państwowym w Górze Kalwarii, ze zbiorów Muzeum Papierni oraz protokołów posiedzeń Rady Pedagogicznej, ponadto pomocne okazały się relacje i rozmowy prowadzone z absolwentami i nauczycielami szkoły. Zespół przygotowujący opracowanie serdecznie dziękuje za życzliwość i udostępnienie materiałów obecnej dyrektor szkoły Pani mgr Lidii Piotrowskiej oraz pracownikom Archiwum Państwowego w Górze Kalwarii.

 Opracowanie:

Mariola Chodyna
Konstancin - Jeziorna 2005