O szkole

Informacje ogólne

 

W skład Szkoły Podstawowej Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie, przy ul. Bielawskiej 57 w Gminie Konstancin-Jeziorna wchodzą:

 

a.   Szkoła Podstawowa Nr 3

b.  oddziały gimnazjalne

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Konstancin-Jeziorna, a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Organami Szkoły są: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców.  

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym, oraz ich przygotowanie do życia we współczesnym świecie jest nadrzędnym celem szkoły.