Oferta pracy konserwator

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO KONSERWATOR –

 PRACA OD STYCZNIA 2018R.

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konstancinie-Jeziornie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi.

I. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 57

II. Określenie stanowiska: Konserwator

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku – książeczka Sanepid-u

- wykształcenie średnie zawodowe, zasadnicze zawodowe

- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

- dokładność,

- umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres obowiązków na stanowisku Konserwatora

  1. Kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego.
  2. Okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi metalowe) i drewnianych (drzwi, ławki itp.).
  3. Konserwowanie i naprawa zamków drzwiowych.
  4. Dorabianie kluczy.
  5. Kontrola drożności i doraźna naprawa urządzeń sanitarno-kanalizacyjnych.
  6. Codzienne dokonywanie przeglądu sprzętu i wyposażenia placu zabaw znajdującego się na terenie posesji szkoły oraz dokonywanie niezbędnych napraw w ramach posiadanych uprawnień.
  7. Zakup artykułów niezbędnych do wykonywania prac konserwatorskich w celu prawidłowego funkcjonowania placówki.
  8. Wykonywanie czynności związanych z bieżącymi naprawami, wskazanych przez opiekunów klasopracowni, odnotowanych w zeszycie dla konserwatora.

 

3. Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

-kserokopie świadectwa pracy

-oświadczenie kandydata o niekaralności.

5. Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

( tekst jedn. Dz. U z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).