Oferta pracy - pedagog wspomagający

             DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. ks. Jana Twardowskiego

o g ł a s z a

NABÓR NA STANOWISKO – PEDAGOG WSPOMAGAJĄCY

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie, ul. Bielawska 57

05-520 Konstancin-Jeziorna

 

Przedmiot naboru:

1. Stanowisko – pedagog wspomagający

2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Konstancinie-Jeziornie

3. Okres zatrudnienia: umowa na czas określony

4. Zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie Pracy

5. Wymiar zatrudnienia: pełny etat

 

Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna z przygotowaniem pedagogicznym specjalnością oligofrenopedagogika,

3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta nauczyciela.

 

Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie kształcenia specjalnego,

2. umiejętność pracy w zespole,

3. kreatywność,

4. obowiązkowość, rzetelność.

  

Wymagane dokumenty:

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

2. list motywacyjny,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia)

7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8. zaświadczenie o niekaralności

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr Katarzyna Hampel