Oferta pracy - pomoc kuchenna

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO POMOC KUCHENNA– PRACA 01.02.2018r.

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konstancinie-Jeziornie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi.

  1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego,

05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 57

II. Określenie stanowiska: Pomoc Kuchenna

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku – książeczka Sanepid-u

- wykształcenie średnie,

- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

- dokładność,

- umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres obowiązków na stanowisku Pomoc Kuchenna

-

Przynoszenie artykułów żywnościowych z magazynu.

-

Obieranie warzyw i obsługa obieraczki do ziemniaków.

-

Rozdrabnianie warzyw służących jako wsad do zupy i surówek.

-

Obsługa zmywarki, mycie garnków i innych naczyń kuchennych.

          -      

Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach kuchennych

 

włącznie z łazienką  i zapleczem magazynowym, zejścia do piwnicy,

 

pomieszczeń socjalnych

i magazynu naczyń kuchennych.

-

Dbanie o porządek na schodach wejściowych do kuchni.

-

Współudział w gruntownych porządkach w czasie ferii zimowych i letnich

 

oraz sporządzaniu inwentaryzacji artykułów gospodarstwa domowego.

-

Wykonywanie pozostałych czynności wynikających z bieżących potrzeb

 

w przypadku konieczności zastępstwa nieobecnego pracownika kuchni.

-

Bieżąca aktualizacja badań okresowych

-

Przestrzeganie przepisów b.h.p. i p.poż. oraz zasad sanitarno-higienicznych.

3. Wymiar zatrudnienia: pełen etat

4. Rodzaj umowy – umowa o pracę

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

-kserokopie świadectwa pracy

-oświadczenie kandydata o niekaralności.

6. Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

( tekst jedn. Dz. U z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).