OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO INTENDENT

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO INTENDENT – PRACA od zaraz

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konstancinie-Jeziornie o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi.

I. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 57

II. Określenie stanowiska: Intendent

III. Wymagania związane ze stanowiskiem:

1. Wymagania

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku – książeczka Sanepid-u

- wykształcenie średnie,

- odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie i samodzielność,

- dokładność,

- umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres obowiązków na stanowisku Intendenta

1. Planowanie i dokonywanie zakupów artykułów żywnościowych.

2. Uzgadnianie z głównym księgowym spraw finansowych związanych z funkcjonowaniem    

    stołówki .

3.  Współpraca z kucharką w zakresie opracowywania dekadowych jadłospisów, zgodnych  

     z ustalonymi normami oraz przestrzeganie ich prawidłowej realizacji.

4.  Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych.

5.  Przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia

     artykułów znajdujących się w magazynie oraz właściwe ich przechowywanie.

6.  Przyjmowanie dostaw, ich ocena zgodnie z wymogami HACCP.

7.  Sprawowanie funkcji koordynatora HACCP i dbanie o terminowe dokonywanie wpisów

     do KSIĘGI HACCP (pomiar temperatury w urządzeniach chłodniczych) i przestrzeganie

     obowiązujących przepisów w tym zakresie.

8.  Wydawanie art. spożywczych z magazynu i utrzymywanie czystości w pomieszczeniu.

9.  Prowadzenie ewidencji wydawanych posiłków.

10.Przyjmowanie i rejestrowanie  zgłoszeń do korzystania ze stołówki szkolnej oraz absencji

     obiadowych.

11. Kalkulowanie ceny posiłków obiadowych w oparciu o aktualne ceny rynkowe towarów.

12. Informowanie konsumentów o zasadach dotyczących korzystania ze stołówki szkolnej.

13.Współpraca z wychowawcami  i nauczycielami we wszystkich sprawach związanych z

     korzystaniem ze stołówki przez uczniów.

14.Współpraca z rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym a także z Ośrodkiem Pomocy

     Społecznej w zakresie realizowanych obowiązków.

15. Sporządzanie miesięcznych abonamentów obiadowych.

16.  Odpowiedzialność za kasę ;

     -   przyjmowanie wpłat gotówkowych za posiłki obiadowe

     -   dokonywanie wypłat za faktury na zakup żywności

     -   sporządzanie raportów kasowych (wpłaty i wydatki) i protokołów inwentaryzacji kasy

     -   pobieranie i odprowadzanie gotówki do banku

     -   zamawianie i pobieranie czeków gotówkowych z banku

17.  Obsługa programu STOŁÓWKA I MAGAZYN VULCAN

     -   wprowadzanie nazw artykułów spożywczych na podstawie dostarczonych faktur

     -   sporządzanie PZ, RW, zbiorczych raportów magazynowych

     -   sporządzanie dziennych jadłospisów, wartości odżywczych, raportów żywnościowych                            

         z uwzględnieniem kosztu posiłku

3. Wymiar zatrudnienia: 7/8 etatu

4. Rodzaj umowy – umowa na zastępstwo

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny,

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

-kserokopie świadectwa pracy

-oświadczenie kandydata o niekaralności.

6. Dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych

( tekst jedn. Dz. U z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).