Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

REGULAMINSAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOSZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  W KONSTANCINIE-JEZIORNIE Podstawa prawna niniejszego regulaminu:·         Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r. poz.425 z późniejszymi zmianami),·         statut Zespołu Szkół nr 3.   ROZDZIAŁ I            ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOROZDZIAŁ II           KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOROZDZIAŁ III          TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOROZDZIAŁ IV           TRYB WYBORU OPIEKUNA SMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOROZDZIAŁ V             SESJE RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOROZDZIAŁ VI           TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOROZDZIAŁ VII          TRYB I ZASADY OPINIOWANIA PRACY NAUCZYCIELI PRZEZ SAMORZĄD UCZNIOWSKIROZDZIAŁ VIII         TRYB UCHWALANIA, WPROWADZANIA ZMIAN I POPRAWEK DO REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGOROZDZIAŁ IX            POSTANOWIENIA KOŃCOWE  Rozdział IOrgany Samorządu Uczniowskiego Art. 1.Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podtawowej nr 3im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie. Art. 2.Samorząd Klasowy w składzie:·        Przewodniczący klasy,·        Zastępca przewodniczącego,·        Skarbnik/Łącznik z biblioteką. Art. 3.Przewodniczący klasowi tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego. Art. 4.Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:·        Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,·        Zastępca przewodniczącego ds. Gimnazjum,·        Zastępca przewodniczącego ds. Szkoły Podstawowej,·        Sekretarz,·        Skarbnik.Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę. Rozdział IIKompetencje i Obowiązki Samorządu Uczniowskiego Art. 5.Samorząd Klasowy (SK):·        reprezentuje klasę na zewnątrz,·        współdziała z wychowawcą klasy w organizowaniu życia klasy,·        rozwiązuje problemy wewnętrzne klasy we współpracy z jej wychowawcą. Art. 6.Rada Samorządu Uczniowskiego (SU):·        reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej,·        stoi na straży przestrzegania praw ucznia,·        działa na rzecz jak najlepszego wypełnienia obowiązków szkolnych przez uczniów,·        organizuje życie społeczności uczniowskiej,·        godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym. Dba o dobre imię szkoły, pielęgnuje i wzbogaca jej tradycję,·        uchwala regulamin SU,·        wprowadza niezbędne zmiany i poprawki do regulaminu SU,·        wyznacza termin wyborów Przewodniczącego i Opiekuna SU,·        wybiera skład komisji wyborczej w wyborach Przewodniczącego i Opiekuna SU,·        aprobuje Zastępców Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika,·        służy radą i uchwala półroczny plan działania SU (nie dalej niż na trzeciej sesji Rady SU w danym półroczu),·        przyjmuje półroczne sprawozdania z pracy SU,·        podejmuje bieżące decyzje wynikające z działalności statutowej SU,·        zarządza finansami SU,·        nominuje do nagrody uczniów wyróżniających się w pracy SU (ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody należy do Opiekuna SU),·        odwołuje Przewodniczącego SU,·        współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,·        regularnie informuje poszczególne klasy na godzinach wychowawczych o działaniach podejmowanych przez Radę SU. Art. 7.Zarząd Samorządu Uczniowskiego:·        reprezentuje interesy wszystkich uczniów:·        po zasięgnięciu opinii Rady SU, Zarząd proponuje półroczny plan działania SU (nie dalej niż na trzeciej sesji Rady SU w danym półroczu),·        przygotowuje półroczne sprawozdanie z działalności SU (na przedostatnie posiedzenie Rady SU w danym semestrze),·        kieruje bieżącą pracą SU,·        nadzoruje realizację decyzji podjętych przez Radę SU,·        prowadzi spotkania Rady SU,·        dba o szkolną tablicę samorządową,·        współpracuje z redakcją gazety SU,·        aktywizuje społeczność uczniowską do pracy na rzecz SU,·        reprezentuje SU w kontaktach z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,oraz:·        Przewodniczący SU:-         przedstawia kandydatów na swoich zastępców, Sekretarza, Skarbnika,-         odwołuje zastępców, Sekretarza i Skarbnika,-         zwołuje spotkania Rady SU,·        Zastępcy ds. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum reprezentują uczniów swoich szkół,·        Sekretarz odpowiedzialny jest za Księgę Uchwał i Księgę Rekordów Szkoły,·        Skarbnik odpowiedzialny jest za dokumentację finansową SU..Art. 8.Opiekun SU:·        zapewnia sprawne funkcjonowanie SU,·        zapoznaje członków Rady i Zarządu SU z ich prawami i obowiązkami zawartymi w Regulaminie SU,·        monitoruje pracę SU,·        zachowuje prawo do składania wniosków dotyczących funkcjonowania SU,·        dba aby uchwały podejmowane przez Radę SU były zgodne z Regulaminem SU, Statutem Szkoły oraz Ustawą o Systemie Oświaty,·        zwołuje spotkania Rady SU,·        w szczególnych przypadkach przewodniczy spotkaniom Rady SU,·        udziela pochwał. Przyznaje nagrody i wyróżnienia za pracę na rzecz SU. Zachowuje prawo do wpisywania uwag do dziennika lub zeszytu wychowawcy,·        pełni funkcję łącznika pomiędzy SU a Dyrekcją Szkoły lub Radą Pedagogiczną. Rozdział IIITryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego Art. 9.

 1. SK wybierany jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.


 2. Wybory SK odbywają się w klasach nie później niż w drugim tygodniu września.


 3. Kadencja SK trwa jeden rok szkolny (od września do czerwca). Art. 10.

 1. Rada SU składa się z przewodniczących klasowych.


 2. Kadencja Rady SU trwa jeden rok szkolny (od września do czerwca).


 3. Odwołanie członka Rady SU z pełnionej funkcji może nastąpić tylko po wcześniejszym odwołaniu go przez wychowawcę z pełnienia funkcji Przewodniczącego SK. Art. 11.

 1. Przewodniczący SU powoływany jest w drodze wyborów tajnych, równych, powszechnych i bezpośrednich. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy uczniowie Gimnazjumnr 3 oraz uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancienie-Jeziornie.

 1. Kandydaci na Przewodniczącego SU zgłaszani są przez szóste klasy Szkoły Podstawowej oraz pierwsze i drugie klasy Gimnazjum do Opiekuna SU (za pośrednictwem swoich przedstawicieli w Radzie SU) nie dalej niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów Przewodniczącego SU.


 2. Klasa może zgłosić od jednego do trzech kandydatów.


 3. Kandydatem na Przewodniczącego SU może być uczeń klasy szóstej Szkoły Podstawowej, lub pierwszej lub drugiej klasy Gimnazjum,


 4. Od kandydatów na Przewodniczącego SU wymagana jest ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra otrzymana w pierwszym semestrze.


 5. Lista kandydatów na Przewodniczącego SU wywieszana jest na tablicy SU nie dalej jak na tydzień przed wyznaczonym terminem wyborów na Przewodniczącego SU.


 6. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą ilość ważnych głosów.


 7. Wybory odbywają się po pierwszym semestrze (styczeń/luty), jednego dnia podczas dwóch przerw obiadowych. Dokładny termin wyborów wyznacza Rada SU.


 8. Rada SU powołuje z własnego grona komisję wyborczą w liczbie trzech osób.


 9. Komisja wyborcza zobowiązana jest do ogłoszenia wyników na tablicy SU w ciągu trzech dni roboczych od daty wyborów na Przewodniczącego SU.


 10. Nad prawidłowością wyborów czuwa Opiekun SU.


 11. Kadencja Przewodniczącego SU trwa jeden rok kalendarzowy (tj. do nowych wyborów w roku następnym).


 12. Każdy uczeń oraz pracownik Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie ma prawo do złożenia wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego SU. Wniosek w formie pisemnej z podanym uzasadnieniem składa się do Opiekuna SU bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela w Radzie SU.


 13. Rada SU rozpatruje wniosek o odwołanie Przewodniczącego SU. Rada SU może odwołać z funkcji Przewodniczącego SU większością 2/3 głosów w tajnym głosowaniu przy obecności pełnego regulaminowego składu Rady SU.


 14. W przypadku rezygnacji lub innego wypadku losowego uniemożliwiającego dalsze pełnienie funkcji Przewodniczącego SU, Rada SU wyznacza p.o. Przewodniczącego SU z przedstawicieli klas pierwszych i drugich zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady SU. W szczególnych przypadkach Rada SU może wybrać nowego Przewodniczącego SU spośród wszystkich swoich członków. Art. 12.

 1. Zastępcy Przewodniczącego SU ds. Szkoły Podstawowej i Gimnazjum zgłaszani są przez Przewodniczącego SU spośród członków Rady SU nie dalej niż na drugiej sesji w danym półroczu.


 2. Rada SU aprobuje daną kandydaturę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy 2/3 stanu Rady nie dalej niż na drugiej sesji Rady SU w danym półroczu.


 3. W przypadku, gdy Przewodniczący z jakichś powodów nie jest w stanie wskazać kandydatury, o danym stanowisku decyduje Rada SU.


 4. Przedstawicielem danej szkoły może zostać tylko jej członek.


 5. Kadencja trwa jeden semestr. Art. 13.

 1. Wybór sekretarza odbywa się wg tej samej procedury co wybór Zastępców Przewodniczącego SU.


 2. Kadencja trwa jeden semestr. Art. 14.

 1. Wybór skarbnika odbywa się wg tej samej procedury co wybór Zastępców Przewodniczącego SU.


 2. Kadencja trwa jeden semestr. Rozdział IVTryb wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego Art. 15.Wybór Opiekuna SU odbywa się jednocześnie z wyborem Przewodniczącego SU spośród grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie w wyborach tajnych, równych, powszechnych i bezpośrednich. Art. 16.Kadencja Opiekuna SU trwa jeden rok kalendarzowy (tj. do nowych wyborów w roku następnym). Rozdział VSesje Rady Samorządu Uczniowskiego Art. 17.

 1. Rada SU pracuje w systemie półrocznym.


 2. Pierwsze półrocze zaczyna się wraz z początkiem roku szkolnego, a kończy się wyborami na Przewodniczącego SU.  Art. 18.Rada SU zbiera się co najmniej trzy razy w miesiącu. Art. 19.Sesję Rady SU zwołuje Przewodniczący lub Opiekun SU. Art. 20.1.      Obecność członków Rady SU jest obowiązkowa,2.      Przewodniczący SK może zostać zastąpiony przez innego członka SK lub szeregowego członka danej klasy. Art. 21.Przewodniczący SU lub w szczególnych przypadkach Opiekun SU przewodniczy sesji Rady SU. Art. 22.W sesji Rady SU mogą uczestniczyć inni członkowie społeczności uczniowskiej jako obserwatorzy lub doradcy bez prawa głosu. Rozdział VITryb podejmowania uchwał przez Radę Samorządu Uczniowskiego Art. 23.

 1. Członkowie Rady SU oraz Przewodniczący SU (jeżeli nie jest członkiem SK) mają prawo głosu podczas posiedzeń Rady SU.


 2. Jeżeli nie jest możliwy udział Przewodniczącego SK w spotkaniu Rady SU, inny członek zespołu klasowego może warunkowo zastąpić nieobecnego nabywając jego prawo głosu.


 3. Dopuszcza się więcej niż jednego przedstawiciela klasy jako obserwatora bez prawa głosu.


 4. Opiekun SU jest obserwatorem bez prawa głosu. Art. 24.1.      Decyzje Rada SU podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady SU,2.      W przypadku:·        odwoływania Przewodniczącego SU,·        uchwalania lub dokonywania zmian w Regulaminie SU,·        wydawania opinii o pracy nauczycieladecyzje Rady SU podejmowane są w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności pełnego regulaminowego składu Rady SU. Art. 25.

 1. Uchwały protokołowane są w Księdze Uchwał.


 2. Sekretarz odpowiedzialny jest za prowadzenie Księgi Uchwał.


 3. Za realizację uchwał odpowiedzialny jest Przewodniczący SU. Art. 26.

 1. Uchwała sprzeczna z niniejszym regulaminem lub Statutem Szkoły jest nieważna.


 2. Opiekun SU dba o zgodność uchwał z dokumentami wymienionymi w punkcie pierwszym. Rozdział VIITryb i zasady opiniowania pracy nauczycieli przez Samorząd Uczniowski Art. 27.Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie, Zarząd SU po konsultacjach z Radą SU przedstawia w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku pisemną opinię o pracy danego nauczyciela. Art. 28.Opinia pracy nauczyciela jako wspólne stanowisko SU zatwierdzana jest przez Radę SU w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności pełnego regulaminowego składu Rady SU. Rozdział VIIITryb uchwalania oraz wprowadzania zmian i poprawek do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Art. 29.Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności pełnego regulaminowego składu Rady SU. Art. 30.

 1. Każdy uczeń oraz pracownik Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o dokonanie zmian w Regulaminie z podaniem uzasadnienia.


 2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU składa się do Przewodniczącego lub Opiekuna SU.


 3. Rada SU zobowiązana jest do zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o dokonanie zmian w Regulaminie SU na najdalej drugim posiedzeniu Rady po otrzymaniu danego wniosku. Art. 31.Zmiany w Regulaminie SU uchwalane są przez Radę SU w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności pełnego regulaminowego składu Rady SU. Rozdział IXPostanowienia końcowe Art. 32.Członkowie Rady i Zarządu SU występujący w interesie uczniów i w obronie ich praw nie mogą ponosić z tego powodu negatywnych konsekwencji. Art. 33.Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły. Art. 34.Regulamin SU wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły.