Regulamin Samorządu Uczniowskiego

REGULAMIN

 

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO  

W KONSTANCINIE-JEZIORNIE

 

 

Podstawa prawna niniejszego regulaminu: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły Podstawowej nr 3.

 

 

 

Rozdział 1 Organy Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział 2 Kompetencje i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział 3 Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział 4 Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział 5 Sesje rady Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział 6 Tryb podejmowania uchwał przez radę Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział 7 Tryb uchwalania, wprowadzania zmian i poprawek do regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 

Rozdział 8 Postanowienia końcowe

 

 

 

Rozdział 1

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

 

Art. 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie.

 

Art. 2. Samorząd Klasowy tworzą: przewodniczący klasy, zastępca przewodniczącego klasy, skarbnik/łącznik z biblioteką.

 

Art. 3. Przewodniczący klasowi tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.

 

Art. 4. 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzą: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, sekretarz, skarbnik.

 

2. Dopuszcza się łączenie funkcji przez jedną osobę.

 

 

Rozdział 2

Kompetencje i obowiązki Samorządu Uczniowskiego

 

 

Art. 5. Samorząd Klasowy (SK):

 1. reprezentuje klasę na zewnątrz,
 2. współdziała z wychowawcą klasy w organizowaniu życia klasy,
 3. rozwiązuje problemy wewnętrzne klasy we współpracy z jej wychowawcą.

 

Art. 6. Rada Samorządu Uczniowskiego (SU):

 1. reprezentuje interesy społeczności uczniowskiej,
 2. stoi na straży przestrzegania praw ucznia,
 3. działa na rzecz jak najlepszego wypełnienia obowiązków szkolnych przez uczniów,
 4. organizuje życie społeczności uczniowskiej,
 5. godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym. Dba o dobre imię szkoły, pielęgnuje i wzbogaca jej tradycję,
 6. uchwala regulamin SU,
 7. wprowadza niezbędne zmiany i poprawki do regulaminu SU,
 8. wyznacza termin wyborów Przewodniczącego i Opiekuna SU,
 9. wybiera skład komisji wyborczej w wyborach Przewodniczącego i Opiekuna SU,
 10. aprobuje Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika,
 11. służy radą i uchwala roczny plan działania SU (nie dalej niż na trzeciej sesji Rady SU po wyborze nowego Przewodniczącego SU),
 12. przyjmuje półroczne sprawozdania z pracy SU,
 13. podejmuje bieżące decyzje wynikające z działalności statutowej SU,
 14. zarządza finansami SU,
 15. nominuje do nagrody uczniów wyróżniających się w pracy SU (ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody należy do Opiekuna SU),
 16. odwołuje Przewodniczącego SU,
 17. współdziała z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
 18. regularnie informuje poszczególne klasy na godzinach wychowawczych o działaniach podejmowanych przez Radę SU.

 

Art. 7. 1. Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

1) reprezentuje interesy wszystkich uczniów,

2) po zasięgnięciu opinii Rady SU, Zarząd proponuje roczny plan działania SU (nie dalej niż na trzeciej sesji Rady SU po wyborze nowego Przewodniczącego SU),

3) przygotowuje półroczne sprawozdanie z działalności SU (na przedostatnie posiedzenie Rady SU w danym semestrze),

4) kieruje bieżącą pracą SU,

5) nadzoruje realizację decyzji podjętych przez Radę SU,

6) prowadzi spotkania Rady SU,

7) dba o szkolną tablicę samorządową,

8) współpracuje z redakcją gazety SU,

9) aktywizuje społeczność uczniowską do pracy na rzecz SU,

10) reprezentuje SU w kontaktach z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

 

2. Przewodniczący SU:

1) przedstawia kandydatów na swojego Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika,

2) odwołuje Zastępcę, Sekretarza i Skarbnika,

3) zwołuje spotkania Rady SU.

 

3. Zastępca wspomaga w pracy Przewodniczącego SU oraz pełni obowiązki Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności.

 

4. Sekretarz odpowiedzialny jest za Księgę Rekordów Szkoły.

 

5. Skarbnik prowadzi dokumentację finansową SU.

 

Art. 8. Opiekun SU:

 1. zapewnia sprawne funkcjonowanie SU,
 2. zapoznaje członków Rady i Zarządu SU z ich prawami i obowiązkami zawartymi w Regulaminie SU,
 3. monitoruje pracę SU,
 4. zachowuje prawo do składania wniosków dotyczących funkcjonowania SU,
 5. dba aby uchwały podejmowane przez Radę SU były zgodne z Regulaminem SU, Statutem Szkoły oraz Ustawą o Systemie Oświaty,
 6. zwołuje spotkania Rady SU,
 7. w szczególnych przypadkach przewodniczy spotkaniom Rady SU,
 8. ocenia pracę Rady i Zarządu SU, udziela pochwał, przyznaje nagrody i wyróżnienia za pracę na rzecz SU,
 9. pełni funkcję łącznika pomiędzy SU a Dyrekcją Szkoły lub Radą Pedagogiczną.

 

·         

Rozdział 3

Tryb wyboru organów Samorządu Uczniowskiego

 

Art. 9. 1. Samorząd Klasowy (SK) wybierany jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.

 

2. Wybory SK odbywają się w klasach nie później niż w drugim tygodniu września.

 

3. Kadencja SK trwa jeden rok szkolny (od września do czerwca).

 

Art. 10. 1. Rada SU składa się z przewodniczących klasowych.

 

2. Kadencja Rady SU trwa jeden rok szkolny (od września do czerwca).

 

3. Odwołanie członka Rady SU z pełnionej funkcji może nastąpić tylko po wcześniejszym odwołaniu go przez wychowawcę z pełnienia funkcji Przewodniczącego SK.

 

Art. 11. 1. Przewodniczący SU powoływany jest w drodze wyborów tajnych, równych, powszechnych i bezpośrednich. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. J. Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie.

 

2. Kandydaci na  Przewodniczącego SU zgłaszani są nie dalej niż dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem wyborów Przewodniczącego SU.

 

3. Przewodniczący SU musi być co najmniej uczniem klasy 6.

 

4. Od kandydatów na Przewodniczącego SU wymagana jest ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra otrzymana w pierwszym semestrze.

 

5. Lista kandydatów na Przewodniczącego SU wywieszana jest na tablicy SU na tydzień przed wyznaczonym terminem wyborów na Przewodniczącego SU.

 

6. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą ilość ważnych głosów.

 

7. Wybory odbywają się po pierwszym semestrze (styczeń/luty), jednego dnia podczas dwóch przerw obiadowych. Dokładny termin wyborów wyznacza Rada SU.

 

8. Rada SU powołuje z własnego grona komisję wyborczą w liczbie trzech osób.

 

9. Komisja wyborcza zobowiązana jest do ogłoszenia wyników na tablicy SU w ciągu trzech dni roboczych od daty wyborów na Przewodniczącego SU.

 

10. Nad prawidłowością wyborów czuwa Opiekun SU.

 

11. Kadencja Przewodniczącego SU trwa jeden rok kalendarzowy (tj. do nowych wyborów w roku następnym).

 

12. Każdy uczeń oraz pracownik Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie ma prawo do złożenia wniosku o odwołanie z funkcji Przewodniczącego SU. Wniosek w formie pisemnej z podanym uzasadnieniem składa się do Opiekuna SU bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela w Radzie SU.

 

13. Rada SU rozpatruje wniosek o odwołanie Przewodniczącego SU. Rada SU może odwołać z funkcji Przewodniczącego SU zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady SU.

 

14. W przypadku rezygnacji lub innego wypadku losowego uniemożliwiającego dalsze pełnienie funkcji Przewodniczącego SU, Rada SU wyznacza p.o. Przewodniczącego SU z przedstawicieli klas szóstych, siódmych i ósmych zwykłą większością głosów w tajnym głosowaniu przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady SU. W szczególnych przypadkach Rada SU może wybrać nowego Przewodniczącego SU spośród wszystkich swoich członków.

 

Art. 12. 1. Zastępca Przewodniczącego SU zgłaszany jest przez Przewodniczącego SU spośród członków Rady SU nie dalej niż na drugiej sesji po wyborze na stanowisko Przewodniczącego SU.

 

2. Rada SU aprobuje daną kandydaturę zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy 2/3 stanu Rady nie dalej niż na drugiej sesji Rady SU w danym półroczu.

 

3. W przypadku, gdy Przewodniczący z jakichś powodów nie jest w stanie wskazać kandydatury, o danym stanowisku decyduje Rada SU.

 

4. Kadencja trwa jeden rok kalendarzowy (tj. do nowych wyborów w roku następnym).

 

Art. 13. 1. Wybór sekretarza odbywa się wg tej samej procedury co wybór Zastępcy Przewodniczącego SU.

 

2. Kadencja trwa jeden rok kalendarzowy (tj. do nowych wyborów w roku następnym).

 

Art. 14. 1. Wybór skarbnika odbywa się wg tej samej procedury co wybór Zastępcy Przewodniczącego SU.

 

2. Kadencja trwa jeden rok kalendarzowy (tj. do nowych wyborów w roku następnym).

 

 

Rozdział 4

Tryb wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

 

Art. 15. 1. Wybór Opiekuna SU odbywa się jednocześnie z wyborem Przewodniczącego SU spośród grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie w wyborach tajnych, równych, powszechnych i bezpośrednich.

 

2. Rada SU na koniec roku szkolnego może wystąpić o przedłużenie kadencji Opiekuna SU na kolejny rok bez konieczności przeprowadzania wyborów, o których mowa w punkcie 1.

 

Art. 16. Kadencja Opiekuna SU trwa jeden rok kalendarzowy (tj. do nowych wyborów w roku następnym).

 

 

Rozdział 5

Sesje rady Samorządu Uczniowskiego

 

 

Art. 17. Rada SU zbiera się co najmniej trzy razy w miesiącu.

 

Art. 18. Sesję Rady SU zwołuje Przewodniczący lub Opiekun SU.

 

Art. 19. 1. Obecność członków Rady SU jest obowiązkowa.

 

2. Przewodniczący SK może zostać zastąpiony przez innego członka SK lub szeregowego członka danej klasy.

 

Art. 20. Przewodniczący SU lub w szczególnych przypadkach Opiekun SU przewodniczy sesji Rady SU.

 

Art. 21. W sesji Rady SU mogą uczestniczyć inni członkowie społeczności uczniowskiej jako obserwatorzy lub doradcy bez prawa głosu.

 

 

Rozdział 6

Tryb podejmowania uchwał przez radę Samorządu Uczniowskiego

 

 

Art. 22. 1. Członkowie Rady SU oraz Przewodniczący SU mają prawo głosu podczas posiedzeń Rady SU.

 

2. Jeżeli nie jest możliwy udział Przewodniczącego SK w spotkaniu Rady SU, inny członek zespołu klasowego może warunkowo zastąpić nieobecnego nabywając jego prawo głosu.

 

3. Dopuszcza się więcej niż jednego przedstawiciela klasy jako obserwatora bez prawa głosu.

 

4. Opiekun SU jest obserwatorem bez prawa głosu.

 

Art. 23. Decyzje Rada SU podejmuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady SU.

 

Art. 24. 1. Uchwała sprzeczna z niniejszym regulaminem lub Statutem Szkoły jest nieważna.

 

2. Opiekun SU dba o zgodność uchwał z dokumentami wymienionymi w punkcie pierwszym.

 

 

Rozdział 7

Tryb uchwalania, wprowadzania zmian i poprawek do regulaminu Samorządu Uczniowskiego

 

 

Art. 25. Regulamin SU uchwalany jest przez Radę SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady SU.

 

Art. 26. 1. Każdy uczeń oraz pracownik Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Konstancinie-Jeziornie ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o dokonanie zmian w Regulaminie z podaniem uzasadnienia.

 

2. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie SU składa się do Przewodniczącego lub Opiekuna SU.

 

3. Rada SU zobowiązana jest do zajęcia stanowiska w sprawie wniosku o dokonanie zmian w Regulaminie SU na najdalej drugim posiedzeniu Rady po otrzymaniu danego wniosku.

 

Art. 27. Zmiany w Regulaminie SU uchwalane są przez Radę SU zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady SU.

 

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

 

Art. 28. Członkowie Rady i Zarządu SU występujący w interesie uczniów i w obronie ich praw nie mogą ponosić z tego powodu negatywnych konsekwencji.

 

Art. 29. Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły.

 

Art. 30. Regulamin SU wchodzi w życie z dniem uchwalenia.