Rekrutacja

 

TERMINARZ REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W GMINIE KONSTANCIN-JEZIORNA

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych

1 marca rusza rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna. Nabór odbędzie się wg jednolitych kryteriów, przyjętych w formie uchwał Rady Miejskiej na sesji 8 lutego 2017 r. Wnioski zbierane będą do 30 marca 2018 r.

W pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci, którym gwarantuje to ustawa - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2017 poz. 59).
Kryteria ustawowe to:
1) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
2) wielodzietność rodziny kandydata,
3) niepełnosprawność kandydata,
4) niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata,
5) niepełnosprawność obojga  rodziców  kandydata,
6) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Na drugim etapie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oparta jest na kryteriach naboru, określonych uchwałą nr 445/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:
1) oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się – 4 punkty;
2) kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola/ oddziału przedszkolnego – 4 punkty;
3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego
przedszkola/szkoły – 4 punkty;
4) kryterium dochodowe- dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty,
o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 2 punkty.
(jest to obecnie kwota 1 011 zł, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 1 146 zł).

W pierwszym etapie dyrektor obwodowej szkoły podstawowej przyjmuje zgłoszenia rodziców dzieci z obwodu (uwaga: zgłoszenia, nie wnioski). Po zapewnieniu miejsc wszystkim dzieciom z obwodu, jeśli dyrektor nadal dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć dzieci spoza obwodu szkoły.

Samorządowe kryteria naboru do pierwszej klasy szkoły podstawowej zawarte w uchwale nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało
do tej szkoły –4 punkty;
2) wielodzietność rodziny kandydata- 4 punkty;
3) kandydat objęty kształceniem specjalnym– 4 punkty;
4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata-4 punkty,
5) absolwent oddziału przedszkolnego spoza obwodu danej szkoły- 4 punkty.

Wnioski o przyjęcie do publicznych szkół i przedszkoli dostępne są w szkołach, przedszkolach oraz do pobrania poniżej.
 

Terminarz rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019, zgodnie z zarządzeniem nr 19/VII/2018
burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna.

lp. Rodzaj czynności Termin Termin postępowania uzupełniającego
1. Składanie wniosków wraz z załącznikami 1-30 marca br. 20-24 sierpnia br.
2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 9 kwietnia br. o godz. 12.00 27 sierpnia br. o godz. 12.00
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia od 9 do 13 kwietnia br. 28 sierpnia br.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 16 kwietnia br. godz.12.00 29 sierpnia br. godz. 12.00
5. Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia    do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 23 kwietnia br.) do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (do 5 września br.)
6. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia    do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 28 kwietnia br.) do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 10 września br.)
7. Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia (do 17 września br.)
8. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia    do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 12 maja br.)    do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej (do 24 września br.)

 

 

 

 

- Harmonogram rekrutacji do szkoły podstawowej

- Wniosek o przyjęcie dziecka do odziału przedszkolnego

- Zgłoszenie dziecka do rejonowej szkoły podstawowej

- Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej szkoły podstawowej

- Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

- Oświadczenie o miejscu zamieszkania

- Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

- Potwierdzenie wola przyjęcia do klasy I

- Potwierdzenie wola przyjęcia do oddziału "0"